НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ

Унапредување на системот на образование подразбира конкурентност и подобри можностите за сите

ПРЕДГОВОР

Образованието претставува еден од најмоќните двигатели на секое општество, но и на светот воопшто. Градењето сеопфатен и интегриран систем за доживотно учење преку воспоставување динамична корелација помеѓу образованието и промените како во општествената сфера, така и на пазарот на труд, подразбира модернизација на системот за основно образование на возрасни.
Еден од најголемите приоритети на Владата на Република Северна Македонија е постојано унапредување на системот на образование како клучен фактор за влез и членство ЕУ, но и подобрување на релевантноста на обуката и практиката на животно учење, што треба да обезбеди конкурентност и да ги подобри можностите на луѓето во сите фази од нивното живеење.
Образовните постигнувања и компетентноста на расположливата работна сила директно влијаат на економскиот раст, потенцијалот и конкурентноста на локалните економии и изгледите на државата за поуспешно интегрирање во Европската унија. Воедно, тоа е и еден од одлучувачките фактори кои може да придонесат за подобрување на квалитетот на животот на целокупното население.
Според Стратегијата за образование 2018 – 2025, околу 53% од новите работни места се поврзани со средното стручно образование, а 34% со пониските степени на образование. Во иднина повеќето работни места ќе се отворат во преработувачката индустрија (40%) и трговијата (9%), на степен на средно/стручно (62%) и високо образование (10%). Овие наоди неминовно говорат за важноста на основното образование кај возрасните, подобрување на вработливоста, но и формирање на подинамичен и побрз пазар на труд, прилагоден на растечките потреби на модерниот бизнис сектор.

Наставните програми дефинираат предлог модел за реализација, вклучувајќи ги мерките и механизмите базирани на клучните компетенции, воспоставување на систем на валидација на претходно стекнато знаење и слично. Покрај тоа, програмите ги дефинираат улогите и одговорностите на националните партнери, истакнувајќи ја потребата од создавање на функционален информатички систем и база на податоци, со што ќе се обезбеди и ќе се гарантира квалитетот на основното образование за возрасните.
Наставните програми за основно образование за возрасни во Република Северна Македонија се производ на долгогодишната соработка и меѓусебна поддршка на Министерството за образование и наука и Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП). Материјалите нудат јасни насоки и препораки базирани на комплементарни искуства кои што треба да придонесат за посистематска поддршка кон реализацијата на потенцијалите на сите граѓани и воспоставување на систем за остварување на едно од основните човекови права- правото на квалитетно образование во текот на целиот животен век.

Со почит,
Министер за образование и наука,
Д-р Арбер Адеми

Концепција за образование за возрасни

НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА ВОЗРАСНИ