Programe mësimore për arsim fillor për të rriturit

Avancimi i sistemit të arsimit nënkupton
konkurrencë dhe mundësi më
të mira për të gjithë

PARATHËNIE

Arsimi është një nga promotorët më të fuqishëm të çdo shoqërie, por edhe të botës në përgjithësi. Ndërtimi i një sistemi gjithëpërfshirës dhe të integruar për mësim gjatë gjithë jetës përmes vendosjes së korelacionit dinamik midis arsimit dhe ndryshimeve, si në fushën shoqërore ashtu edhe në fushën e tregut të punës, nënkupton modernizim të sistemit për arsimin fillor të të rriturve.

Njëri nga prioritetet më të mëdha të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut është avancimi i vazhdueshëm i sistemit të arsimit si faktor kyç për integrimin dhe anëtarësimin në BE, por edhe përmirësimi i relevancës së trajnimit dhe praktikës së mësimit gjatë gjithë jetës, që duhet të siguroj konkurrencë dhe t’i përmirësoj mundësitë e njerëzve në të gjitha fazat e jetës së tyre.

Arritjet në arsim dhe kompetenca e fuqisë së punës në dispozicion në mënyrë të drejtpërdrejt ndikojnë mbi rritjen ekonomike, potencialin dhe konkurrencën e ekonomive lokale dhe mbi gjasat e shtetit për integrim më të suksesshëm në Bashkimin Evropian. Njëherësh, ky është njëri nga faktorët vendimtar i cili mund të kontribuoj në përmirësimin e kualitetit të jetës së popullatës në përgjithësi.

Sipas Strategjisë për arsim 2018 – 2025, rreth 53% e vendeve të reja të punës ndërlidhen me arsimin e mesëm profesional, ndërsa 34% me nivelet më të ulëta të arsimit. Në të ardhmen, shumica e vendeve të punës do të hapen në industrinë përpunuese (40%) dhe në tregti (9%), në nivel të arsimit të mesëm/profesional (62%) dhe në nivelin e arsimit të lartë (10%). Këto gjetje padyshim se flasin për rëndësinë e arsimit fillor tek të rriturit, përmirësimin e punësimit, por edhe për formimin e tregut më dinamikë dhe më të shpejtë të punës, i përshtatur me nevojat në rritje të sektorit bashkëkohor të biznesit.
Programet mësimore e përcaktojnë propozim modelin për realizim, duke i përfshirë masat dhe mekanizmat e bazuara mbi kompetencat kryesore, vendosjen e sistemit të validimit të njohurive paraprakisht të fituara dhe ngjashëm. Krahas kësaj, programet i përcaktojnë rolet dhe përgjegjësitë e partnerëve nacional, duke e theksuar nevojën e krijimit të sistemit funksional informatikë dhe bazës së të dhënave, me çka do të sigurohet dhe garantohet kualiteti i arsimit fillor të të rriturve.
Programet mësimore për arsimin fillor të të rriturve në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë produkt i bashkëpunimit shumëvjeçar dhe i mbështetjes së ndërsjellë të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe Programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara (UNDP). Materialet ofrojnë udhëzime dhe rekomandime të qarta të bazuara në përvoja komplementare të cilat duhet të kontribuojnë për një mbështetje më sistematike drejt realizimit të potencialeve të të gjithë qytetarëve dhe vendosjen e sistemit për realizimin e njërës nga të drejtat themelore të njeriut – të drejtën për arsim kualitativ gjatë gjithë jetës.

Me respekt,
Ministër i Arsimit dhe Shkencës,
Dr. Arbër Ademi

Koncept për arsim për të rriturit

Merr këtu

Program mësimor për të rritur